استرس و ذهن آگاهی

(قسمت اول) همه می دانیم که هیچ کس نمی تواند از افکار و احساسات بد بگریزد. مطالعات نشان داده است که تلاش برای گریز از شک و تردید و عصبیت نه تنها فایده ای ندارد بلکه این احساسات را شعله ورتر می کند. ناتوانی در تحمل احساسات و تردیدها پیش بین نارضایتی از زندگی است.… ادامه خواندن استرس و ذهن آگاهی