افسردگی

درمان افسردگی مشرق زمین خاستگاه مقابله با افسردگی به کمک آموزه‌های توجه‌ آگاهی و مراقبه است. رویکرد درمانی و دستورالعمل‌های مفید این کتاب برای مبارزه با افسردگی، افکار منفی  و کمبود اعتماد به‌ نفسِ شایع در جامعه امروز و حتی برای درک بهتر ذهن و  رسیدن به تعادل هیجانی مفید است. نویسندگان کتاب با کاوش… ادامه خواندن افسردگی