ازدواج موفق

ازدواج موفق و آرامش بخش به چیزی بیش از جذابیت جسمی و علای مشترک نیاز دارد. داشتن اهداف و ارزش های مشترک، سازگاری با همسری که قرار نیست تغییر کند، مصالحه و هم تمی بودن با فرد مورد نظر از ضروریات است. برای داشتن ازدواجی موفق پیش از تصمیم گیری زودهنگام با ما مشورت کنید.