زوج درمانی

اقداماتی که رابطه را بهبود می دهد :

– شریک زندگی و شریک رابطه را در اولویت قرار دهید. کارهایی که به رابطه شما لطمه می زند انجام ندهد.

-بر نکات مثبت طرف مقابل تمرکز کنید.

– برای با هم بودن زمانی تعبین کنید.

-احساسات خود را مطرح کنید.

-اوقات خوش با هم بگذرانید.

-وجود مشکل را انکار نکنید. مشکلاتتان را بپذیرید.

-مسئولیت خود را در ایجاد مشکل بپذیرید.

-برای حل مشکل خود را متعهد کنید.