روانشناسی و مشاور در کرج

تلفیق نیرو جسم و روح ضامن کامیابی، پیشرفت و رضایت از زندگی است.

مشکلات جزء جدایی ‌ناپذیر زندگی بشر امروز است. تنوع زیاد در اندیشه‌ و سلیقه ‌حاکی است که تقریباً هیچ کس نمی تواند به ‌تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران برنامه‌ریزی کند و یا از پس همه مشکلات بر بیاید. انسان موجودی است که برای شناخت و حل مشکلات نیازمند همزیستی و تبادل نظر و مشورت با همنو‌عان است. همنوعانی بی طرف و علم آشنا که به صورت حرفه‌ای برای کمک به افراد جامعه در زمینه های روابطِ خانوادگی، تربیت فرزندان، سازگاری با محیط، تصمیم‌گیری،  مهارت‌های اجتماعی و سبک زندگی آموزش دیده اند. مشاوره در یافتن راه حل مناسب برای مشکلات به شما کمک می‌کند.