سبک دلبستگی و مشکلات عاطفی

اگر قبل از اینکه با کسی قرار دوستی یا ازدواج بگذارید، سبک دلبستگی خود و طرف مقابل را بشناسید، کمتر دچار مشکلات عاطفی می شوید.