تحریف شناختی

ذهن خوانی از تحریف های شناختی است که درآن شخص بدون داشتن اطلاعات کافی، گمان می کند می داند که دیگران در مورد او چه فکرهایی می کنند. مثلاً گمان می کند” دیگران او را بازنده می دانند.” و بر اساس این گمانه زنی با دیگران رفتار می کند.