زودرنجی و افراد حساس

“حساسیت” استراتژی ذاتی بقاء است که در لوای این ویژگی نمود می یابد. حساسیت گرایش سیستم ایمنی و اعصاب مرکزی است؛ که نه فقط در انسان بلکه در بیش از 100 گونه حیوانی از مگس میوه و ماهی گرفته تا سگ‌سانان و میمون‌های روسوس مشاهده می‌شود (ولف و همکاران، 2008). این استراتژی کمک می‌کند قبل… ادامه خواندن زودرنجی و افراد حساس